Hướng Dẫn Tạo Một Sitemap Chuyên Nghiệp Cho Blogspot

Như các bạn cũng đã biết sitemap chính là một bản đồ của trang blogspot . Tại nơi này người dùng và máy tìm kiếm sẽ  tìm thấy được một kết quả trong thời gian nhanh nhất và hơn thế nữa sitemap còn giúp blogspot của chúng ta được sắp xếp một cách gọn gàng tối ưu nhất . Vì vậy một blogspot mà không có sitemap thì thật sự sẽ khó khắn cho người dùng và không được tối ưu cho lắm .
Chính vì vậy ngay hôm nay blogdongnai xin được hướng dẫn cho các bạn cách tạo một sitemap chuyên nghiệp .
Vì Sitemap là bản đồ tối ưu cho người dùng và máy tìm kiếm nên mình xin được chia bài viết làm hai mục chính .

1. Tạo SiteMap Cho Googlebots :

– Để tạo một sitemap trên googlebots thì bạn phải cài đặt blogspot của mình lên   Google Webmaster Tools
( về cách tạo , các bạn có thể tham khảo ở nhiều bài viết khác nhau trên google
-Sau khi bạn đã cài đặt blogspot của mình lên  Google Webmaster Tools . Hãy truy cập vô blogspot của mình trên  Google Webmaster Tools và làm như sau :
  •  Tại tab bên trái bảng điều khiển => Tối ưu hóa (hoặc thu thập dữ liệu) => Sơ đồ trang web (Xem hình dưới) để cài site map.
  • Bấm nút Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web góc trái (nút màu đỏ)

  • Một của sổ Popup xuất hiện bạn dán đoạn code lấy theo RSS của Google vào:
    atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

     

  • Sau đó bấm chọn gửi sơ đồ trang web

     

Như vậy là bạn đã tạo sitemap cho blogspot của mình lên Googlebots thành công  !!
2. Tạo SiteMap Trên Blogspot  :
Đề làm được điều đó các bạn hãy tạo một trang mới trong Blog của mình và đặt cho nó một cái tên như sitemap hay sơ đồ trang.
Hướng dẫn tạo sitemap cho web hoặc blog
Sau đó các bạn chuyển sang chế độ HTML trong trang mới đó và chèn đoạn code dưới đây (Bạn chọn kiểu sitemap mà bạn thích nhất nhé) và xuất bản.
Hướng dẫn tạo sitemap cho web hoặc blog
Và ở đây blog mình muốn giới thiệu cho các bạn một code sitemap khá là chuyên nghiệp mà hiện tại blog mình cũng đang sử dụng . Bạn nào không thích thì có thể tìm kiếm trên google . Vì code sitemap rất là đa dạng
Demo : https://www.blogdongnai.com/p/sitemap_4.html
Full Code :
  <div dir=”ltr” style=”text-align: left;” trbidi=”on”>
    <script type=”text/javascript”>
    //<![CDATA[
    var tocConfig = {
     url: “https://blogdongnai.com/“,
     feedNum: 6,
     labelName: false,
     numChars: 180,
     thumbWidth: 110,
     navText: “Hiển Thị Thêm Bài Viết”,
     frontText: “Chọn nhãn”,
     resetToc: “Reset”,
     noImage: “https://2.bp.blogspot.com/-qHRFKt21i80/UoY33HtIMTI/AAAAAAAAAAA/fGWVHG1K2KQ/s1600/images.jpeg“,
     loading: “<span>Đang tải…</span>”,
     searching: “<span>Từ khóa…</span>”,
     noResult: “Không tìm thấy kết quả cho sự lựa chọn của bạn!”
    };
    //]]>
    </script>
    <div id=”table-outer”>
    <table border=”0″><tbody>
    <tr>                 <td>
    <label for=”orderFeedBy”>Sắp xếp theo:</label></td>                 <td>
    <select id=”orderFeedBy”> <option selected=”” value=”published”>Bài xuất bản mới nhất</option> <option value=”updated”>Bài cập nhật mới nhất</option> </select></td>             </tr>
    <tr>                 <td>
    <label for=”labelSorterSelect”>Chọn nhãn muốn xem:</label></td>                 <td><span id=”labelSorter”><select disabled=”” id=”labelSorterSelect”><option selected=””>Đang tải…</option></select></span></td>             </tr>
    <tr>                 <td>
    <label for=”feed-q-box”>Tìm theo từ khóa:</label></td>                 <td>
    <form id=”postSearcher”>
    <input id=”feed-q-box” placeholder=”Nhập từ khóa tìm kiếm…” type=”text” />
    </form>
    </td>             </tr>
    </tbody>     </table>
    </div>
    <header id=”resultDesc”></header>
    <ul id=”feedContainer”></ul>
    <div id=”feedNav”>
    </div>
    <script type=’text/javascript’>//<![CDATA[
    /**
     * Advanced Blogger TOC Script by Dharla Ferdana
     * URL:
     * Templates: &lt;div id=”table-outer”&gt;&lt;table border=”0″&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;label&gt;Urutkan daftar berdasarkan:&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;select id=”orderFeedBy”&gt;&lt;option value=”published” selected&gt;Posting Terbaru&lt;/option&gt;&lt;option value=”updated”&gt;Posting Diperbaharui&lt;/option&gt;&lt;/select&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;label&gt;Filter daftar berdasarkan kategori:&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;span id=”labelSorter”&gt;&lt;select disabled&gt;&lt;option selected&gt;Memuat…&lt;/option&gt;&lt;/select&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;label&gt;Cari dengan kata kunci:&lt;/label&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;form id=”postSearcher”&gt;&lt;input type=”text”/&gt;&lt;/form&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;header id=”resultDesc”&gt;&lt;/header&gt;&lt;ul id=”feedContainer”&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div id=”feedNav”&gt;Loading…&lt;/div&gt;&lt;script type=”text/javascript” src=”advanced-toc.js”&gt;&lt;/script&gt;
     */
    document.body.oncontextmenu=function() {return false;}
    // This is the container template that will be used to insert post template, pagination and the posts count
    document.write(‘<div id=”itempager” style=”position:relative;”> <a style=”display:block!important;visibility:visible!important;opacity:1!important;position:absolute;bottom:10px;right:35px; color: #FF3D00;text-decoration:none;” href=”http://tienichvietnam.blogspot.com/” >&#9658;sitemap blog</a></div>’);
    function getID(a) {
     return document.getElementById(a);
    }
    var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0],
     tocContainer = getID(‘feedContainer’),
     feedNav = getID(‘feedNav’),
     orderByer = getID(‘orderFeedBy’),
     labelSorter = getID(‘labelSorter’),
     input = getID(‘postSearcher’).getElementsByTagName(‘input’)[0],
     resultDesc = getID(‘resultDesc’),
     nextPage, feedArchive, startPage = 0, filter = 0;
    function showLabels(json) {
     var cat = json.feed.category, skeleton = “<select id=’labelSorter’ onchange=’changeSort(this.value);’><option value=” selected disabled>Chọn danh mục muốn xem…</option>”;
     for (var i = 0, cen = cat.length; i < cen; i++) {
      skeleton += “<option value='” + decodeURIComponent(cat[i].term) + “‘>” + cat[i].term.toUpperCase() + “</option>”;
     }
     skeleton += “</select>”;
     labelSorter.innerHTML = skeleton;
    }
    function showFeedList(json) {
     var entries = json.feed.entry, postTitle, postUrl, postImage, postContent, commentNum, skeleton = “”;
     if (json.feed.entry) {
      for (var i = 0; i < tocConfig.feedNum; i++) {
       if (i == json.feed.entry.length) {
        break;
       }
       postTitle = entries[i].title.$t;
       for (var j = 0, jen = entries[i].link.length; j < jen; j++) {
        if (entries[i].link[j].rel == ‘alternate’) {
         postUrl = entries[i].link[j].href;
         break;
        }
       }
       for (var k = 0, ken = json.feed.link.length; k < ken; k++) {
        if (json.feed.link[k].rel == ‘next’) {
         nextPage = json.feed.link[k].href;
        }
       }
       for (var l = 0, len = entries[i].link.length; l < len; l++) {
        if (entries[i].link[l].rel == ‘replies’ && entries[i].link[l].type == ‘text/html’) {
         commentNum = entries[i].link[l].title;
         break;
        }
       }
       postContent = (“summary” in entries[i]) ? entries[i].summary.$t.replace(/<br ?/?>/ig,” “).replace(/<(.*?)>/g,””).replace(/<iframe/ig,””).substring(0,tocConfig.numChars) : “”;
       postImage = (“media$thumbnail” in entries[i]) ? entries[i].media$thumbnail.url.replace(//s[0-9]+-c/, “/s” + tocConfig.thumbWidth + “-c”) : tocConfig.noImage.replace(//s[0-9]+-c/, “/s” + tocConfig.thumbWidth + “-c”);
       skeleton += “<li><div class=’inner’>” +
       “<a href='” + postUrl + “‘ target=’_blank’><img style=’width:” + tocConfig.thumbWidth + “px;height:” + tocConfig.thumbWidth + “px;’ src='” + postImage + “‘ alt='” + postTitle + “‘ /></a>” +
       “<a class=’toc-title’ href='” + postUrl + “‘ target=’_blank’>” + postTitle + “</a><strong> – (” + commentNum + “)</strong><br>” +
       “<div class=’news-text’>” + postContent + “&hellip;<br style=’clear:both;’></div>” +
       “</div></li>”;
      }
      resultDesc.innerHTML = (input.value !== ” && filter == ‘search’) ? “<span>Hasil penelusuran untuk kata kunci <strong>&#8220;” + input.value + “&#8221;</strong> (” + json.feed.openSearch$totalResults.$t + ” Temuan)</span>” : “Total: ” + json.feed.openSearch$totalResults.$t + ” Artikel”;;
      feedContainer.innerHTML += (nextPage) ? skeleton : “”;
      if (nextPage && filter != ‘search’) {
       skeleton = (filter !== 0) ? “<a href=’javascript:initResult(2);’ class=’next’>” + tocConfig.navText + “</a>” : “<a href=’javascript:initResult(1);’ class=’next’>” + tocConfig.navText + “</a>”;
      } else {
       skeleton = “<a href=’#top’ class=’front’>” + tocConfig.frontText + “</a>”;
      }
      feedNav.innerHTML = skeleton;
      input.value = ”;
      labelSorter.getElementsByTagName(‘select’)[0].removeAttribute(‘disabled’);
      orderByer.removeAttribute(‘disabled’);
     } else {
      if (filter == ‘search’) {
       feedContainer.innerHTML = “”;
       resultDesc.innerHTML = “”;
       alert(tocConfig.noResult);
      }
      feedNav.innerHTML = “<a href=’#top’ class=’front’>” + tocConfig.frontText + “</a>”;
     }
    }
    function initResult(archive) {
     var p, param;
     if (archive == 1) {
      p = nextPage.indexOf(“?”);
      param = nextPage.substring(p);
     } else if (archive == 2) {
      p = nextPage.indexOf(“?”);
      param = nextPage.substring(p).replace(/?/, ‘/-/’ + filter + ‘?’);
     } else {
      param = “?start-index=1&max-results=” + tocConfig.feedNum + “&orderby=” + orderByer.value + “&alt=json-in-script”;
     }
     param += “&callback=showFeedList”;
     updateScript(param);
    }
    function removeScript() {
     var old = getID(‘temporer-script’);
     old.parentNode.removeChild(old);
    }
    function buildLabels() {
     var s = document.createElement(‘script’);
      s.type = “text/javascript”;
      s.src = tocConfig.url + “/feeds/posts/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=showLabels”;
     head.appendChild(s);
    }
    function updateScript(tail) {
     if (startPage == 1) {
      removeScript();
      startPage = 1;
     }
     feedNav.innerHTML = tocConfig.loading;
     feedArchive = (tocConfig.labelName !== false) ? tocConfig.url + “/feeds/posts/summary/-/” + tocConfig.labelName + tail : feedArchive = tocConfig.url + “/feeds/posts/summary” + tail;
     var toc_script = document.createElement(‘script’);
      toc_script.type = ‘text/javascript’;
      toc_script.src = feedArchive;
      toc_script.id = ‘temporer-script’;
     head.appendChild(toc_script);
    }
    function changeSort(label) {
     removeScript();
     tocContainer.innerHTML = “”;
     resultDesc.innerHTML = “Menghitung artikel&hellip;”;
     feedNav.innerHTML = tocConfig.loading;
     var newScript = document.createElement(‘script’),
      labSorter = labelSorter.getElementsByTagName(‘select’)[0],
      l = (label !== 0) ? ‘/-/’ + label : “”;
     newScript.type = ‘text/javascript’;
     newScript.id = ‘temporer-script’;
     newScript.src = tocConfig.url + ‘/feeds/posts/summary’ + l + ‘?alt=json-in-script&max-results=’ + tocConfig.feedNum + ‘&orderby=’ + orderByer.value + ‘&callback=showFeedList’;
     head.appendChild(newScript);
     labSorter.disabled = true;
     orderByer.disabled = true;
     filter = label;
    }
    function searchPost() {
     removeScript();
     tocContainer.innerHTML = “”;
     resultDesc.innerHTML = “”;
     feedNav.innerHTML = tocConfig.searching;
     var newScript = document.createElement(‘script’);
      newScript.type = ‘text/javascript’;
      newScript.id = ‘temporer-script’;
      newScript.src = tocConfig.url + ‘/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&orderby=published&q=’ + input.value + ‘&max-results=9999&callback=showFeedList’;
     head.appendChild(newScript);
     filter = ‘search’;
     return false;
    }
    getID(‘postSearcher’).onsubmit =  searchPost;
    orderByer.onchange = function() {
     changeSort(0);
    }
    initResult(0);
    buildLabels();
    </script>
    </div>
    <style type=”text/css”>
    #resultDesc {
        margin:0;
        padding:0;
        display:none;
    }
    #resultDesc span {
        display:block;
        margin:0 0;
        padding:5px 10px 7px;
        color:#D64D52;
    }
    #feedContainer {
        display:block;
        clear:both;
        margin:0 20px 0;
        padding:0 0;
        overflow:hidden;
        position:relative;
    }
    #feedContainer li {
         list-style: none;
        margin: 0;
        padding: 5px 0;
        color: #FF3D00;
        width: 100%;
        float: left;
        display: inline;
        border-top: dashed 1px #ccc;
    }
    #feedContainer li .inner {
        margin:0;
        overflow:hidden;
        word-wrap:break-word;
        text-overflow:ellipsis;
    }
    #feedContainer li a {
        text-decoration:none;
        color:#444;
    }
    #feedContainer li a:hover {
        text-decoration:none;
        color:#007F74;
    }
    #feedContainer li a.toc-title {
        font-weight:600;
        font-size:16px;
        margin:0 0;
    }
    #feedContainer li .news-text {
        color:#333;
        font-size:13px;
        margin:10px 0 0
    }
    #feedContainer li a img {
        margin:0 10px 0 0;
        padding:4px;
        border:solid 1px #ccc;
        float:left;
    }
    #feedNav {
        margin:10px 30px 0;
        text-align:center;
        font:normal 700 13px/30px segoe ui;
    }
    #feedNav a, #feedNav span {
          background-color: #ff3d01;
        border-radius: 5px;
        padding: 4px 0px;
        color: #FF3D01;
        text-decoration: none;
        display: block;
        border: solid 1px #FF3D00;
        color: #fff;
        margin-left: -11px;
    }
    #feedNav span {
        cursor:wait
    }
    #table-outer {
        padding:7px 10px;
        margin:0 30px 0;
    }
    #table-outer input {
        display:inline-block;
        vertical-align:top;
        margin:0 2px 0 0;
        padding:0 0;
    }
    #table-outer table {
        border:none
    }
    #table-outer td {
        padding:2px 2px;
        border:none;
    }
    #table-outer label {
        font-weight:700;
        color:#444;
        font-size:16px;
        display:block;
        text-align:right;
        margin:0 10px 0 0;
    }
    #table-outer select[disabled] {
        opacity:.4
    }
    #postSearcher {
        display:block;
        margin:0 0;
        padding:0 0;
    }
    #postSearcher input, #table-outer select {
            width: 100%;
          padding: 10px;
        font: 600 12px segoe ui;
        color: #777;
        outline: none;
        border: solid 1px #ccc;
     }
    #postSearcher input {
         MARGIN-TOP: -9PX;
        padding: 10px;
    }
    #postSearcher input:focus, #table-outer select:focus {
        background:#fff
    }
    </style>
Tùy chỉnh : Các bạn nhớ thay thế url blogdongnai.com thành link blog của bạn nhé . Và tùy chỉnh một số yếu tố mình tô đậm ở trên code theo ý muốn của các bạn . 

 Lưu ý: Không được vào sitemap chỉnh sửa rồi xuất bản lại sẽ bị lỗi các bạn lưu ý nhé!

Lời kết : Như vậy là với bài viết này các bạn đã có thể tạo một sitemap chuyên nghiệp cho blogspot của mình rồi . Thật là đơn giản phải không ? Bạn nào không hiểu chỗ nào hãy cmt phía dưới , mình sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất . 
Chúc các bạn thành công  !!!
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *