Hướng Dẫn Cài, Sử Dụng Cronjob Trên Openshift

Có một số bạn vẫn chưa biết cách cài cũng như là sử dụng cronjob. Đây là phần hướng nhỏ để tạo ra một cronjob phục vụ cho 1 nhu cầu cụ thể nào đó của bạn trên host cloud openshift của mình. Thông tin cơ bản. Host: https://www.openshift.com Chưa có tài khoản thì nhấn vào Sign Up For Free để đăng kí. Khi có tài khoản và mật khẩu ta tiến hành đăng nhập tại đường dẫn … nsole + Khi chưa có tạo Application thì nhấn vào Add Application…để tạo.. chọn php hay python tùy ý..(php 5.4) Bên dưới là cách tạo cronjob
===================================================================================== Có 2 cách để tạo..
+ Cách 1 tạo trực tiếp trên web. Vào Application mà bạn đã tạo. dòng Browse the Marketplace, or see the list of cartridges you can add nhấn vào “see the list of cartridges you can add” chọn Cron 1.4 -> Add cartridged Khi thêm cronjob vào xong nó sẽ hiện ra thông báo: Mã Code Vina4u To schedule your scripts to run on a periodic basis, add the scripts to your application’s .openshift/cron/{minutely,hourly,daily,weekly,monthly}/ directories (and commit and redeploy your application). Example: A script .openshift/cron/hourly/crony added to your application will be executed once every hour. Similarly, a script .openshift/cron/weekly/chronograph added to your application will be executed once every week. Đã hoàn tất thêm cron vào.. nó đã tạo thư mục .openshift/cron/ trên host của bạn ở root -minutely: phút -hourly: giờ -daily: ngày -weekly: tuần -monthly: tháng Ở .openshift/cron/ nó sẽ tạo thêm từng thư mục tương ứng như trên. Bạn muốn quản lý cron theo phút thì vào thư mục minutely. Tạo 1 tập tin là cron.sh Nội dung là: Mã Code Vina4u #!/bin/bash php ${OPENSHIFT_REPO_DIR}/cron.php Nội dung đó là ví dụ. Tiếp theo qua ra thư mục document-root là repo tạo file cron.php Nội dung là: Mã Code Vina4u echo date(“H:i:s”); ?> Nội dung đó là ví dụ. Như vậy cứ sau mỗi phút nó sẽ chạy file cron.php ———————————————————————————————————————————————————— +Cách 2 tạo bằng console gistbash Ví dụ tên application vừa tạo là: cronjob Mở gitbash lên gõ lệnh + Đăng nhập: rhc setup -l địa_chỉ_email -p mật_khẩu + Vào ssh rhc ssh -a cronjob + Truy cập vào thư mục cron cd $OPENSHIFT_REPO_DIR/.openshift/cron/minutely + Tạo file cron.sh cat > cron.sh #!/bin/bash php ${OPENSHIFT_REPO_DIR}/cron.php + Quay về thư mục repo cd $OPENSHIFT_REPO_DIR + Tạo file cron.php cat >cron.php echo date(“H:i:s”); ?> —> Đã xong Theo dõi cron có hoạt động không rhc tail -a cronjob -Hết-

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *