Chống sql injection cho php

                               Chống sql injection cho php

                                                 

Chong sql injection cho php

Chống sql injection cho php với hàm mysql_real_escape_string()
SQL injection là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject (tiêm vào) và thi hành các câu lệnh SQL bất hợp pháp, Sql injection có thể cho phép những kẻ tấn công thực hiện các thao tác, delete, insert, update,… trên cơ sỡ dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy, lỗi này thường xãy ra trên các ứng dụng web có dữ liệu được quản lý bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sysbase…
 

$user=”

spam spam

“;
$password=”

spam spam

“;
$query = sprintf(“SELECT * FROM users WHERE user=’%s’ AND password=’%s'”,
            mysql_real_escape_string($user),
            mysql_real_escape_string($password));
echo $query;


SELECT * FROM users WHERE user=” AND password=”


  

Một ví dụ về sql injection

$query = “SELECT * FROM users WHERE user='{$_POST[‘username’]}’ AND password='{$_POST[‘password’]}'”;
mysql_query($query);
$_POST[‘username’] = ‘aidan’;
$_POST[‘password’] = “‘ OR ”='”;
echo $query;
?>

Câu lệnh truyền lên server sẽ là :SELECT * FROM users WHERE user='aidan' AND password='' OR ''=''

Với câu lệnh này sẽ khiến 1 user đăng nhập mà không cần phải đúng password.
Nguồn:Kythuatlaptrinh

  1. Từ khóa tìm kiếm
  2. các dạng tấn công sql injection
  3. tìm hiểu về sql injection
  4. phòng chống sql injection trong php
  5. injection nghĩa là gì
  6. cách phòng chống sql injection
  7. sql injection tool
  8. sql injection cơ bản
  9. sql injection php
Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *